ETICKÝ KODEX

V rámci neustálého zlepšování svých služeb se společnost Český inkasní servis, spol. s r. o. řídí Etickým kodexem, který vymezuje základy etického chování a zásady jednání společnosti vůči zaměstnancům, externím spolupracovníkům a vnějšímu prostředí. Dále stanovuje standardy chování zaměstnanců a třetích subjektů spolupracujících se společností na základě smlouvy o spolupráci nebo mandátní smlouvy. Tímto kodexem jsou povinni se řídit všichni zaměstnanci i externí spolupracovníci.

A. Základní pravidla etiky
B. Ochrana klienta
 

A) Základní pravidla etiky

Společnost Český inkasní servis, spol. s r.o.

 • nese plnou zodpovědnost za znalost a dodržování všech zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících se svou činností
 • vede průhledné a pravdivé účetnictví
 • dbá na své dobré obchodní jméno a vlastní pověst, hájí zájmy klientů a věřitelů a v konkurenčním prostředí a v cenové politice zachovává principy fair play
 • vede oddělené bankovní účty pro inkaso pohledávek svých klientů
 • prostředky inkasované na bankovní účty bez zbytečného prodlení vyúčtovává a převádí věřiteli, pokud toto není ve smlouvě ošetřeno jinak
 • v komunikaci s dlužníkem zřetelně odděluje úkony, které provádí sama a úkony, které doporučí nebo se domnívá, že provede věřitel nebo jiná třetí osoba
 • je řádně nahlášena u Úřadu na ochranu osobních údajů jako zpracovatel a uchovatel osobních dat
 • výměnu dat o dlužnících realizuje vždy v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
 • vyvíjí maximální snahu o co nejrychlejší řešení pohledávek klientů
 • dbá na řádné proškolení zaměstnanců a snaží se maximálně podporovat své klienty a věřitele
 • nese plnou zodpovědnost za chování svých zaměstnanců v otázkách upravených Etickým kodexem a rovněž spoluzodpovědnost za naplňování Etického kodexu svými subdodavateli
 • bezodkladně informuje věřitele, pokud dlužník věrohodně zpochybní existenci nebo výši dluhu  


B) Ochrana klienta

Zaměstnanec společnosti nesmí

 • dlužníka jakkoliv osobně ponižovat
 • vydávat se za exekutory, advokáty, konkurzní správce, notáře, policii nebo jiné osoby s činností jasně vymezenou zákonem nebo takový dojem vyvolávat nebo podporovat
 • vstupovat do domu nebo bytu domnělých nebo skutečných dlužníků bez jejich souhlasu či dokonce přes jejich odpor
 • domáhat se osobního jednání s dlužníky v době nočního klidu
 • informovat spolupracovníky, sousedy či další třetí osoby, které s dluhem nemají nic společného či k jednání nebyli zmocněni jak o existenci dluhu, tak o jeho podrobnostech
 • pokud je dlužník fyzickou osobou, zveřejňovat údaje o dlužníkovi či poskytovat jakékoliv další detaily týkající se dluhu třetím osobám, vylepovat či jinak oznamovat fakt, že dotyčná osoba je dlužníkem
 • po úhradě částky komunikované dlužníkovi jako dluh dodatečně vymáhat další příslušenství pokud jeho výpočet není vymezen v komunikaci k dlužníkovi, například je nepřípustné vymáhat úroky z prodlení poté, co byl dlužník upomínán pouze o výši jistiny dluhu
 • v komunikaci s dlužníkem záměrně uvádět lživé informace

 

Je-li zaměstnanec při výkonu činnosti pro společnost zastoupen nebo pověřuje další osoby, je povinen zajistit seznámení se a dodržování pravidel uvedených v tomto kodexu i těmito osobami.
 

Podpisem příslušné smlouvy, jejímž je tento kodex součástí (přílohou) zaměstnanec potvrzuje, že tento kodex obdržel, přečetl a plně porozuměl vyplívající závazkům, jakožto zaměstnance společnosti, jednat v souladu se standardy tohoto kodexu.